نخستین نشست تخصصی تنظیم گری فناورانه

نخستین نشست تخصصی تنظیم گری فناورانه
تاجیک - مدیر رسانه تماشا
اسفندیاری - مدیر رسانه نماوا
ملکا - مدیر رگولاتوری تپسی
مافی - مدیر شرکت پارت
ابوالحسنی - مدیر رسانه دیرین دیرین